• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1.
Sklep internetowy POLI-LINGUA Katarzyna Paczkowska, dostępy pod adresem https://sklep.poli-lingua.pl prowadzony przez POLI-LINGUA Katarzyna Paczkowska NIP 8542428253, REGON 383666200, adres: ul. Osiedle Zalesie 14, 73-108 Kobylanka.
Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców (Klientów) korzystających ze Sklepu.
Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

§2. Definicje:
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zawarcie umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 • Sprzedawca – Katarzyna Paczkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą POLI-LINGUA Katarzyna Paczkowska NIP 8542428253, REGON 383666200, adres: ul. Osiedle Zalesie 14, 73-108 Kobylanka;
 • Klient – każdy dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https:// sklep.poli-lingua.pl
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 • Regulamin – Niniejszy regulamin Sklepu;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze sprzedawcą;
 • Konto – konto Klienta w Sklepie, na którym zgromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie;
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie w celu utworzenia konta;
 • Formularz zamówienia -formularz dostępny w sklepie w celu określenia metody płatności i sposobu dostawy zamawiango produktu;
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty;
 • Produkt – dostępny w sklepie plik komputerowy w formacie PDF (Portable Document Format), mp3 (MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) lub ZIP (zawierający odpowiednio te pliki) będący przedmiotem umowy.
§3. Kontakt ze sprzedawcą (sklepem)

      Adres: Osiedle Zalesie 14; 73-108 Kobylanka

      Email: kontakt@sklep.poli-lingua.pl

      Telefon: 693 571 053

      Nr rachunku bankowego: 35 1140 2004 0000 3502 8159 0488

§4. Wymagania techniczne
 1. W celu skorzystania ze sklepu konieczne są: urządzenia końcowe, przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari;
 2. Aktywne konto e-mail;
 3. Włączona obsługa plików cookies;
§5. Informacje ogólne
 1. Sprzedawca wyłącza w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie swoją odpowiedzialność z tytułu zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, które jest spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, brakiem kompatybilność z urządzeniami Klienta.
 2. Przeglądanie oferowanych przez Sklep produktów i usług nie wymaga zakładania konta.
 3. Złożenie zamówienia na oferowane produkty i usługi jest możliwe po założeniu konta lub po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych PLN i stanowią cenę brutto.
§6. Zasady składania zamówienia
 1. Należy wejść na stronę https://sklep.poli-lingua.pl
 2. Należy wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia i kliknąć „Do koszyka”
 3. Kliknąć przycisk „Zamawiam” i wypełnić formularz podając dane odbiorcy
 4. Kliknąć przycisk „Zamów i Płacę” oraz wybrać sposób płatności
§7. Metody dostawy, czas realizacji zamówienia oraz płatności
 1. Klient otrzyma zamówienie w postaci odpowiedniego pliku (wymienionego w §2. Regulaminu) na podany przez siebie adres email.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane natychmiast, po zaksięgowaniu wpłaty.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
      a) w przypadku Produktów niematerialnych – przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres    e-mail. 

      5. Klient może wybrać z następujących metod płatności:

           a)płatności elektroniczne oraz płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
          
           Dostępne formy płatności:

           Karty płatnicze:
           * Visa
           * Visa Electron
           * Mastercard
           * MasterCard Electronic
           * Maestro, 

           b)płatność przez serwis Paypal

      6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy, kosztów dostawy oraz akceptowalnych metod płatności   znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.
      7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców   Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr  0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).

§8. Umowa sprzedaży
 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przystępuje do realizacji. Potwierdzenie zamówienia oraz przyjęcia do realizacji następuje w wiadomości e-mail przesłanej na podany przez Klienta adres. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail – umowa sprzedaży zostaje zawarta.
 3. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie 7 dni kalendarzowych, używając do tego celu jedną z możliwych form płatności. Brak opłaty ww. terminie oznacza anulowanie zamówienia.
 4. Klient nie może rozpowszechniać, kopiować lub publikować treści zawarte w produkcie bez wyraźnej pisemnej zgody sprzedającego. Za naruszenie tej zasady sprzedający zastrzega sobie możliwość wyciągnięcia wszystkich przewidzianych przez obowiązujące prawo konsekwencji, wraz z postępowaniem przedsądowym oraz sądowym.
§9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet. Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.
 3. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Pliku (Plików). Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).
 4. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
 5. W przypadku korzystania przez Konsumenta z usługi automatycznej wysyłki na podany adres e-mail nabyty Plik zostaje przekazany do dyspozycji Konsumenta natychmiast po Opłaceniu Zamówienia i z tą chwilą prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 6. W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca powstrzymuje się od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Konsument może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie jest składane za pośrednictwem Konta lub w przypadku Użytkowników nie posiadających konta na karcie pobierania Pliku.
 7. Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: kontakt@sklep.poli-lingua.pl
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Sprzedawca zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Konsumenta, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§10. Rękojmia i Reklamacja
 1. W zawieranch umowach sprzedaży zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego produktu (produktów) zgodnie z obowiązującym prawem. Okres rękojmi wynosi 2 lata.
 2. Każdy Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie na adres e-mail: kontakt@sklep.poli-lingua.pl
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.
§11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  – stały polubowny sąd konsumencki;
  – wojewódzki inspektor inspekcji handlowej;
  – powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.
§12. Dane osobowe
 1. Administratorem zbieranych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Klientów za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), a jeżeli klient wyrazi na to zgodę – w celach marketingowych.
 3. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot realizujący płatności elektroniczne związane z zamówieniem.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży spowoduje niemożliwość jej zawarcia.
 6. Zasady prywatności reguluje dokument Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://sklep.poli-lingua.pl/news/n/215/Polityka-prywatnosci
 7. Informacje na temat polityki cookies i ich działania zostały zawarte w dokumencie Polityka Cookies dostępna pod adresem: https://sklep.poli-lingua.pl/news/n/134/Polityka-cookies
§13. Postanowienia końcowe
 1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy ODR, która jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny